Projekteerimine

- Eskiis-, eel-, põhi- ja tööprojektid
- „Hoovid korda” heakorra-, haljastus- ja parklaprojektid (jäätmemajad, sügavkogumismahutid, mänguväljakud, haljastus, heakord, teed, parklad)
- "Fassaadid korda" ja Kredexi poolt toetatavad renoveerimisprojektid ja rekonstrueerimisprojektid
- Välisviimistluspassid e. majapassid
- Topo-geodeetilised alusplaanid
- Dendroloogilised hinnangud/inventuurid
- Kasutusloa taotlemine

Fassaadid korda

Planeerige tegevusi ette – tellige põhiprojekti staadimis korterelamu rekonstrueerimisprojekt ja esialgne ehitustööde hinnapakkumine JUBA TÄNA!

KredExi renoveerimistoetus:
Rekonstrueerimise toetus sobib korteriühistutele, kes planeerivad täiemahulist rekonstrueerimist.
Rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtt on ajutiselt peatatud
Rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtt on ajutiselt peatatud toetusteks eraldatud vahendite lõppemise tõttu.
Taotluste vastuvõtmine jätkub pärast perioodi 2014-2020 struktuurifondide reeglistiku ja korterelamu toetuste väljastamise tingimuste selgumist.
Rekonstrueerimistoetusteks on perioodil 2014-2020 ettenähtud 102 mln eurot.
Vaata lähemalt: http://kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimise-toetus/

„Fassaadid korda” toetus
2. veebruaril 2015 algab Tallinna linnaosa valitsustes taotluste vastuvõtmine seoses Tallinna linna abipaketi raames käivitunud projektiga "Fassaadid korda". Projektiga toetatakse ühistuid korterelamu renoveerimislaenu taotlemisel vajaliku omafinantseeringu katmisel. Renoveerimislaenu sihtgrupp on enne 1993. aastat ehitatud korterelamud, millele on koostatud energiaaudit. Toetust antakse kuni 10% ulatuses ühistu taotletavast korterelamu renoveerimislaenu summast, kuid mitte rohkem, kui 19 173 eurot aastas.

Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded
(1) Toetuse taotleja peab olema registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist ning vastama Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx (www.kredex.ee) laenutingimustele.
(2) Toetuse taotlejal ei tohi olla IBRD laenu tasumise võlgnevust ASi Tallinna Küte ees. Selle tõendamiseks peab toetuse taotleja esitama ASi Tallinna Küte tõendi võlgnevuse puudumise kohta.
(3) Taotluse koosseisus esitab toetuse taotleja järgmised dokumendid kahes eksemplaris, millest üks jääb linnaosa valitsusele ja teine kommunaalametile:
1) vormikohane toetuse avaldus omafinantseeringu katmiseks, rekonstrueerimistööde lühikirjeldus, eelarve ja ajakava ja seda toetavad dokumendid;
2) taotluse esitaja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul volikiri;
3) eelmise majandusaasta bilanss ja tulude-kulude aruanne, jooksva aasta majandamiskava;
4) väljavõte ühistu üldkoosoleku otsusest, mis sisaldab otsust elamu rekonstrueerimise ja energiasäästlikkuse suurendamise kavatsuse ning korterelamu renoveerimislaenu taotlemise kohta ning muude projekti võimalike finantseerimisallikate kasutamise ja kaasamise kohta;
5) energiaaudit;
6) kinnistusraamatu väljavõte (ehitise kui vallasasja puhul Riikliku ehitisregistri väljavõte) korterite omanike kohta;
7) taotleja esindaja allkirjastatud kaaskiri, milles on märgitud taotleja nimi, registrikood ning üleantavate taotluse koosseisu kuuluvate dokumentide loetelu.
Taotlusi võetakse vastu linnaosa valitsustes vastuvõtuaegadel esmaspäeviti kell 15.00-18.00 ja neljapäeviti 10.00-12.00.

Täiendavat infot projekti kohta saab aadressilt www.tallinn.ee/fassaadidkorda ning linnaosa valitsustelt alljärgnevalt:
Haabersti Linnaosa Valitsus: Tõnu Kivimaker – telefon 640 48 11 e-post tonu.kivimaker@tallinnlv.ee
Tallinna Kesklinna Valitsus: Henrik Veldi – telefon 645 72 64 e-post henrik.veldi@tallinnlv.ee
Kristiine Linnaosa Valitsus: Marje Rohtla – telefon 645 71 19 e-post marje.rohtla@tallinnlv.ee
Lasnamäe Linnaosa Valitsus: Ülo Kamarik – telefon 645 77 12 e-post ylo.kamarik@tallinnlv.ee
Mustamäe Linnaosa Valitsus: Enn Allikmäe – telefon 645 75 44 e-post enn.allikmae@tallinnlv.ee
Nõmme Linnaosa Valitsus: Mart Miidu – telefon 645 73 10 e-post mart.miidu@tallinnlv.ee
Pirita Linnaosa Valitsus: Aare Ruubel – telefon 645 76 11 e-post aare.ruubel@tallinnlv.ee
Põhja-Tallinna Valitsus: Arvo Soorand – telefon 645 70 17 e-post arvo.soorand@tallinnlv.ee

Vaata lähemalt: http://www.tallinn.ee/est/fassaadidkorda/