Hoovid korda!

Projektist

2017. aastal on korteriühistutel tõenäoliselt taas võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks. 2016.a. linnaeelarves oli selleks eraldatud 395 000 eurot. Taotlusi hakatakse vastu võtma jaanuaris 2017. ja taotluste esitamise lõpptähtaeg märtsi alguses 2017.a. Selleks, et projekt, ehitusluba, rajamistööde pakkumised ja nõuetekohane taotlus oleksid olemas õigeaegselt, soovitame tegevusi ette planeerida. Tellige parkla-heakorraprojekt JUBA TÄNA!

Tallinna linn asus toetama korteriühistute hoovialade korrastamist 2005. aastal, mil 90 korteriühistut said toetust oma hoovide korrastamisel kogusummas 10 mln krooni. Korteriühistute suure huvi tõttu otsustati koostööd korteriühistutega jätkata ning 27. märtsil 2006. aastal jõustus Tallinna Linnavalitsuse määrus, millega kehtestati projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord.

Tallinna Linnavalitsus 19. detsembri 2012. aasta määrusega nr 78 kehtestas "Projekti Hoovid korda raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord" uue redaktsiooni koos täienduste ja muudatustega.

Olulisemateks muudatusteks on ettevalmistavate tööde väljaarvamine toetatavate tegevuste hulgast ning ehitusloa või Tallinna Linnapalaneerimise Ameti kirjaliku nõusoleku (kui need on vajalikud ehitusseaduse mõistes) nõue toetuse taotluse koosseisus esitatavate dokumentide hulgas.

Projektile “Hoovid korda” on kaheksa viimase aasta jooksul linnaeelarves eraldatud kokku 6,6 miljonit eurot. Nimetatud summa ulatuses toetas linn 2006. aastal 98, 2007. aastal 120,  2008. aastal 139, 2009. aastal 183, 2010. aastal 143, 2011. aastal 89, 2012. aastal 78 ning 2013. aastal 59 korteriühistu hoovide korrastamist. Käesolevaks ajaks on projekt "Hoovid korda" on edukalt käivitunud ning korteriühistute huvi projekti vastu on iga-aastaselt kasvanud.

Määruse kohaselt on korteriühistutel linnalt toetust võimalik taotleda järgmistele tegevustele: hoovis asuvate teede ja korteriühistute esiste kõnniteede rajamiseks ning remondiks; parkimisplatsi, prügimajade või prügikonteinerite rajamiseks või parendamiseks; sadevete probleemide lahendamiseks hoovis; haljasala, puhkeala vms avatud ala rajamiseks või parendamiseks; kõrghaljastuse rajamiseks või parendamiseks; mängu- või spordiväljaku ning puhkeala rajamiseks või parendamiseks; tänavavalgustuse, aedade või piirete paigaldamiseks või parendamiseks sh tõkkepuude paigaldamine ning hoovi inventari (sh jalgrattahoidlad) paigaldamiseks või korrastamiseks.
Uuendusena saab 2011. aastast toetust taotleda ka hoovis asuvate abihoonete rekonstrueerimiseks või lammutamiseks.
Projekti "Hoovid korda" raames 2013. aastal toetuse saamiseks on korteriühistutel vaja esitada oma linnaosa valitsusele vormikohane avaldus koos avalduse koosseisus olevate lisadega hoovide heakorrastamiseks ning vähemalt 3 hinnapakkumist teostavatele töödele.

Korteriühistutel on õigus linnalt nimetatud määruse kohaselt toetust saada kuni 70% ulatuses projekti maksumusest. Toetuse maksimaalseks suuruseks on kinnitatud 15980 eurot aastas ning 39950 eurot kolmel aastal kokku. Toetus makstakse välja toetusesaaja poolt esitatud kuludeklaratsioonide alusel ning eelnevalt teostatud töö kvaliteeti kontrollides.

VAATA KA "ABIKS TAOTLEJALE"

Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda oma linnaosa valitsuse või Tallinna Kommunaalameti poole.


helista meile
saada meile kiri
aarius facebook
vabad töökohad

Projekteerimine

- Eskiis-, eel-, põhi- ja tööprojektid (era-, paaris-, rida- ja kortermajad)
- Topo-geodeetilised alusplaanid
- Dendroloogiad
- Detailplaneeringud

Ehitus

- Eramute, paarismajade, ridaelamute ehitus (võtmed kätte) ja renoveerimine
- Korterite kapitaalremont
- Fassaaditööd (soojustamine ja kattematerjalide paigaldus)

Projektid

Meie projektide valikus on hetkel üle 20 erineva majaprojekti. Mõistlike hindadega erinevas stiilis projektide pagas täieneb uute eramutega 2013.aastal.

Korteriühistutele

- Renoveerimisprojektid
- Dendroloogiad
- Fassaadi renoveerimine (värvimine, struktuur krohvimine, laudvoodri paigaldamine)

© 2010 Aarius Projekt
All Rights Reserved

Soovita Aarius Projekti

Soovita Aarius Projekti projekteerimis- või ehitusteenusest huvitatud inimesele/firmale ja me maksame Sulle "soovitustasu 50 eurot".

Kontakt

Aarius Projekt OÜ
Töökoja 4a, 11313 Tallinn
Reg kood 11359885
Swedbank 221035370296

projekt@aarius.ee
GSM +372 5551 1719

Kodulehel kasutatud arhitektuursed lahendused on Aarius Projekt OÜ omandid, mille kopeerimine ja levitamine muul eesmärgil ilma omaniku loata on täielikult keelatud.